• خدمات ما در بخش آمریکا
  • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط دکتری فیزیک در آمریکا

مشخصات

  • عنوان انگلیسی: Phd in Physics
  • نوع دوره: با تز - بدون تز
  • مشروط: بدون GRE
  • نمره تافل: 79