• خدمات ما در بخش آمریکا
  • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط دکتری فیزیولوژی جانوری در آمریکا

مدارک مورد نیاز

مصاحبه با دپارتمان به صورت آنلاین

مشخصات

  • عنوان انگلیسی: Phd in Animal Physiology
  • نوع دوره: با تز
  • مشروط: بدون GRE
  • نمره تافل: 79