وضعیت فرهنگی آمریکا

از نظر فرهنگی بسیار متنوع و پیچیده می باشد چرا که شامل نژاد ها و ملیت های مختلف می باشد. الگوی فرهنگی اروپایی بویژه در زبان، هنرها و نهادهای سیاسی دارای نفوذ بسیار بود، و نیز مردمی از آفریقا، آسیا و آمریکای شمالی نیز سهمی مهمی در فرهنگ آمریکایی داشتند.

مردم آمریکا فرهنگ خود را از طریق سنت های مرتبط با غذا، پوشش، تفریح و جشن ها؛ بواسطه ی سیستم تحصیلاتی و نهادهای آموزشی شامل موزه ها و کتابخانه هاو از طریق انواع هنرها از جمله هنر های بصری، ادبی و نمایشی و اجرایی، بیان می کنند. آمریکا از لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود در این زمینه توانسته بیشترین توجه را به خود جلب کند و این به خاطر این است که جامعه برای دموکراسی برای شهروندانش احترام میگذارد.