• خانه
  • هزینه زندگی در انگلستان

هزینه زندگی در انگلستان

هزینه های زندگی در انگلستان تا حد زیادی به سطح امکاناتی که برای خود در نظر می گیرید بستگی دارد. اینکه شما در خوابگاه دانشجویی زندگی کنید و یا یک آپارتمان برای خودتان اجاره کنید تاثیر زیادی در مخارج زندگیتان در انگلستان می گذارد بدین ترتیب که در حالت اول شما با هزینه ای در حدود ماهیانه 200 پوند به بالا می توانید یک اتاق برای خودتان اجاره کنید

در صورتی که بخواهید یک آپارتمان در حدود 30 متری اجاره کنید حداقل 500 پوند به بالا باید برای اجاره ماهیانه آن در نظر بگیرید.با هزینه ای در حدود 750-550 پوند می توانید کلیه هزینه های زندگی خود را در انگلستان پوشش دهید.