• مقاطع

مقطع لیسانس

پذیرش مقطع لیسانس از آمریکا و اروپا برای دانشجویان بین المللی نسبت به رشته و کشور دارای شرایط و قوانین متفاوت و گاهی منحصر بفرد می باشد بعضی از این قوانین مختص دانشگاه و رشته و بعضی مربوط به بخش ویزا می شود که بطور کلی شرایط پذیرش در مقطع لیسانس را تشکیل می دهند.
از جمله مهمترین موارد در پذیرش مقطع لیسانس در آمریکا و اروپا مدارک استاندارد زبان انگلیسی می باشد که هر کشور بر اساس شرایط آموزش عالی خود سطحی را وضع می کند.
مدت مقطع لیسانس بر اساس مدل آموزش عالی کشورهای اروپایی متفاوت است که دوره های تمام وقت معمولا از 2 سال تا 4 سال بطول می انجامد و دوره های آنلاین و مکاتبه ای بین 3 تا 6 سال می باشد.
شرایط سنی معمولا برای ورود به مقطع لیسانس وجود ندارد اما بعضی از دانشگاه های معمولا رده سنی خاصی برای ورود به مقطع لیسانس در نظر می گیرند. بهترین زمان ورود به مقطع لیسانس معمولا بین 17 تا 24 می باشد.
معدل مقطع لیسانس در اخذ بورسیه بسیار تاثیر گذار است بطوریکه در بعضی از کشورها در صورت پائین بودن معدل لیسانس امکان اخذ کمک هزینه تحصیلی از ابتدا وجود ندارد.