دی17

توصیه نامه

بخش موضوعی مطالب عمومی

Letter of Recommendation

توصیه نامه معمولا به توصیه استاد و یا مدیر به منظور معرفی نقاط قوت، ضعف و یا به عبارتی دیگر توصیه حمایتی از متقاضی در راستای اخذ پذیرش تحصیلی و یا یک موقعیت کاری...
دی15

اهمیت "اعتبار" در آموزش عالی آمریکا

بخش موضوعی مقالات آمریکا

چرا فاکتور "اعتبار" در تحصیل از اهمیت بسیاری برخوردار است؟ به هنگام برنامه ریزی برای تحصیل در آمریکا، مقوله ی اعتبارِ موسسه یا دوره آموزشی از اهمیت ویژه ای...