مقالات آمریکا

دی15

اهمیت "اعتبار" در آموزش عالی آمریکا

بخش موضوعی مقالات آمریکا

چرا فاکتور "اعتبار" در تحصیل از اهمیت بسیاری برخوردار است؟ به هنگام برنامه ریزی برای تحصیل در آمریکا، مقوله ی اعتبارِ موسسه یا دوره آموزشی از اهمیت ویژه ای...