مراکز پژوهشی و تحقیقاتی نفت در آمریکا

انستیتو نفت آمریکا American Petroleum Institute یا API بزرگترین انجمن صنفی در صنعت نفت و گاز آمریکاست. انجمن مهندسی نفت آمریکا Society of Petroleum Engineers و یا (SPE) بزرگترین انجمن مهندسین نفت در آمریکاست. این انجمن انتشارات بسیاری در رشته ی مهندسی نفت دارد.
از مراکز تحقیقاتی دانشگاهی در رشته ی مهندسی نفت می توان مرکز تحقیقات دانشگاه داکوتای شمالی را نام برد. دانشکده ی نفت این دانشگاه با تسهیلات و تجهیزات پیشرفته و با دسترسی به منابع نفتی این ایالت امکانات پژوهشی بسیار خوبی را در اختیار دارد.
مرکز تحقیقات نفت و مهندسی سیستمهای زمین دانشگاه تگزاز – آستین یکی دیگر از مراکز مهم تحقیقاتی در رشته ی مهندسی نفت است.
انستیتو تحقیقات انرژی The Institute for Energy Research (IER) نیز یک سازمان مرتبط می باشد که در زمینه ی بازارهای انرژی فعال می باشد.
مرکز تحقیقات نفت دانشگاه یوتا Petroleum Research Center (PERC) at the University of Utah نیز از مراکز تحقیقاتی- دانشگاهی مهندسی نفت می باشد.