مراکز پژوهشی و تحقیقاتی عمران در آمریکا

مرکز تحقیقات زلزله ی دانشگاه نوادا، مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه Berkeley  و مرکز تحقیقات مهندسی زلزله ی EERI دو مرکز پژوهشی در زمینه ی مهندسی زلزله در آمریکا هستند
.EERI، یک سازمان ملی می باشد و علاوه بر مهندسین عمران، معمارها و متخصصین علوم زمین، بسیاری از متخصصین مرتبط دیگر در این انیستیتو عضو می باشند. مرکز تحقیقات زلزله ی دانشگاه Berkeley خود از چند مرکز تحقیقات دیگر تشکیل شده است: مرکز تحقیقات مهندسی زلزله( EERC) ،مرکز تحقیقات زلزله ناحیه ی پسیفیک ( PEER)، شبکه ی شبیه سازی مهندسی زلزله ی جرج براون (NEES) و آزمایشگاه زلزله Berkeley .انجمن مهندسین عمران آمریکا American Society of Civil Engineers (ASCE) ،که در سال 1852 تاسیس شده است در ایالت ویرجینیای آمریکا واقع شده است و با 140000 عضو، قدیمی ترین انجمن ملی مهندسی در آمریکاست. این انجمن از چند زیر مجموعه تشکیل شده است که هر کدام یک زمینه ی مرتبط با مهندسی عمران را پوشش می دهند.
برای مثال انیستیتو مهندسین معماری Architectural Engineering Institute، انیستیتو مهندسین سازه Structural Engineering Institute (SEI)، و انیستیتو ساخت و ساز Construction Institute (CI) از زیر مجموعه های این انجمن می باشند. انیستیتو سازه که خود بالغ بر 20000 عضو دارد در سال 1996 تاسیس شده است.