مراکز پژوهشی و تحقیقاتی رشته زمین شناسی در آمریکا

انستیتو زمین شناسی آمریکا American Geological Institute مهمترین مرکز حرفه ای زمین شناسان آمریکاست. مرکز The Earth Science and Observation Center مربوط به NASA، Utah Core Research Center متعلق به دانشگاه Utah، مرکز تحقیقات زمین شناسی Black Hills Institute of Geological Research (BHI)، مرکز تحقیقات سوختهای فسیلی دانشگاه Kentucky، مرکز The National Research Center for Coal & Energy در دانشگاه West Virginia، انستیتو ژئوفیزیک دانشگاه آلاسکا، مراکز تحقیقاتی دانشگاه Caltech و دانشگاه MIT از مهمترین مراکز پژوهشی در رشته ی زمین شناسی می باشند.