لیست دانشگاه های بریتانیا بر اساس کشور

لیست دانشگاه های بریتانیا در حال تکمیل و بروز رسانی می باشد.