دانشگاه نیو مکزیکو شرقی

Eastern new Mexico University

دانشگاه نیو مکزیکو یک دانشگاه ایالتی در شهر پورتلیز ایالت نیومکزیکو است که در سال 1927 بنا نهاده شد.
این دانشگاه دارای چهار دانشکده آموزش و تکنولوژی، هنرهای زیبا، هنر و علوم لیبرال و تحصیلات تکمیلی می باشد و دو شعبه  در رویدوسو و روزولت نیز دارد.
همچنین این دانشگاه در مقاطع مختلف بیشاز 4000 دانشجو دارد که در دانشگاه مشغول تحصیل می باشند.
این دانشگاه دارای امکانات تحصیلی و ورزشی خوبی است و در رشته والیبال بسیار فعال می باشد.