دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ

California State University , Northridge

 
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ در ایالت کالیفرنیا آمریکا است که در محدوده (سان فرناندوولی) قرار دارد و جزو مجموعه دانشگاههای کالیفرنیا است و در سال 1958 به نام کالج دولتی سان فرناندوولی بنا نهاده شده است و در سال 1972 به نام دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نوتریچ تغییر نام یافت.
این دانشگاه بیش از 33/000 دانشجو در حدود 200 رشته در مقاطع مختلف دارد . این دانشگاه میزبان کنفرانس بین المللی فناوری برای افراد معلول و ناشنوا بوده است همچنین مرکز ملی ناشنوایی در این دانشگاه است.
مجله پول بعد از بررسی حدود 1500 دانشگاه دولتی این دانشگاه را جزو بهترین دانشگاههای ایالتی در سال 2014 نامیده است.
از جمله فارغ التحصیلان ایرانی این دانشگاه می توان به آقای محمود سریع القلم اشاره کرد که فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی این دانشگاه است.