تاییدیه های مهم در رشته زمین شناسی آمریکا

در حل حاضر انجمن زمین شناسان آمریکا در صدور تاییدیه ها نقشی ندارد و در حال حاضر کافیست رشته ی زمین شناسی در دانشگاهی ارائه شود که از طرف یکی سازمانهای ناحیه ای صدور تاییدیه یا bodies Regional accreditation تایید گردیده باشد.
در حال حاضر شش سازمان تایید ناحیه ای در کشور آمریکا وجود دارد که هر کدام یک ناحیه ی خاص را پوشش می دهند.