• خانه

اهمیت "اعتبار" در آموزش عالی آمریکا

چرا فاکتور "اعتبار" در تحصیل از اهمیت بسیاری برخوردار است؟

به هنگام برنامه ریزی برای تحصیل در آمریکا، مقوله ی اعتبارِ موسسه یا دوره آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در آمریکا، نهادی با محوریت وزاررت علوم ایران برای تصویب سراسری قوانین آموزشی برای موسسات آموزشی وجود ندارد. ولی در عوض، اعتبارسنجی موسسات آموزشی در آمریکا توسط یک سیستمِ رسمی و وابسته به سازمان های غیر دولتی، به تایید و تصویب استانداردهای کیفیِ نهادهای آموزشی می پردازد. اهمیت موضوع اعتبار نهاد، موسسه و دانشگاه بقدری حیاتی است که اگر یک مرکز آموزشی دارای اعتبار کافی نباشد، مدرک تحصیلی آن توسط سایر دانشگاه ها، انجمن های حرفه ای، کارفرمایان و یا وزارت دولت کشورِ محل تحصیل به رسمیت شناخته نمی شود.
اینکه موسسه ای از طرف سیستم SEVIS آمریکا برای پذیرش دانشجویان بین المللی دارای مجوز باشد، به معنی اعتبار و تایید آن موسسه نمی باشد.

حفظ استانداردهای آموزشی در آمریکا

در بسیاری از کشورها، دولت مرکزی مسئولیتِ حفظ استانداردهای کیفی موسسات آموزش عالی را بر عهده دارد. اما در آمریکا، هر ایالت دارای سیستم جداگانه ای جهت صدور مجوز برای نهادهای دولتی و خصوصیِ آموزش عالی می باشد و شرایط و الزامات صدور مجوز از ایالتی به ایالت دیگر بسیار متفاوت است؛ در نتیجه مجوزی که توسط اداره آموزش و پرورش یک ایالت برای یک موسسه آموزشی صادر می شود، شاخص قابل اعتمادی برای اثبات این قضیه نمی باشد که آن نهاد آموزشی دقیقا بر طبق استانداردهای مشابه در موسسات دیگرِ آمریکا مشغول به فعالیت است.

چگونه می توان مطمئن شد که یک نهاد و دوره آموزشی در آمریکا طبق استانداردهای خاصی برای کیفیت عمل می کند؟ در حقیقت در آمریکا، موسسات و دوره های آموزشی با دریافت درجه ی “accredited” به حفظ استانداردهای آموزشی خاصی می پردازند و سازمان های خصوصی غیر دولتیِ معروف به انجمن های اعتباربخشی، وظیفه ی تعیین و تنظیم این استانداردهای آموزشی را بر عهده دارند. در صورتی که یک موسسه آموزش عالی آمریکایی از درجه اعتبار برخوردار شود، ملزم به پایبندی و بکارگیری استانداردهای خاص آن نهاد می باشد.